Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Projektová dokumentace - Individuální stavby

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
 
Pasivní rodinné domy dle TNI 73 03 29
                                                                                                                                                          
1. Standardní rozsah projektové dokumentace
 
1.1.  Architektonická studie
1.2.  Osazení do terénu a na pozemek dle zásad pro výstavbu pasivních domů – 1x technická prohlídka pozemku před zpracováním PD
1.3.  Přístupové komunikace na pozemku
1.4.  Projektová dokumentace typového RD v systému PDeasy
1.4.1.      Průvodní zpráva
1.4.2.      Souhrnná technická zpráva
1.4.3.      Situace stavby
1.4.4.      Architektonické a stavebně technické řešení
1.4.5.      Stavebně-konstrukční řešení
1.4.6.      Zařízení pro vytápění
1.4.7.      Vytápění
1.4.8.      VZT-řízené větrání
1.4.9.      Zdravotně technické instalace
1.4.10.  Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu
1.4.11.  Autorský dozor
1.5.  Přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, elektro NN, slaboproudu od hranice pozemku k domu
1.6.  Průkaz energetické náročnosti budovy
1.7.  Požárně bezpečnostní řešení stavby
1.8.  Tisková forma 3 paré, digitální podoba (*.pdf)
1.9.  Skelet navržen pro III.sněhovou oblast pro domy s plochou střechou
 
2. Cena projektové dokumentace – individuální dle rozsahu a náročnosti řešení
 
3. Spolupůsobení stavebníka
 
3.1. Geodetické zaměření pozemku-výškopis, polohopis, vrstevnice po 0,5 m, se zaměřením stávajících objektů, stromů, inženýrských sítí, příjezdové komunikace. Formát *.dwg nebo *.dxf
3.2. Radonový průzkum pozemku
3.3. Geometrický plán nebo snímek z katastrální mapy nejlépe v digitální podobě ve formátech *.dwg, *.dxf, *.gif, *.jpg, *.pdf
3.4. Územní plán včetně případných regulativů pro zástavbu pozemku
3.5. Stávající poloha inženýrských sítí (poloha hloubka) včetně vyjádření správců sítí s určením míst napojení, nejlépe ve formátu *.dwg, *.dxf,
3.6. Geologický a hydrogeologický průzkum-podmínky založení domu, složení zemin, hloubka podzemní vody, možnost vsakování dešťových vod
3.7. Souhlas správce toku s vypouštěním přepadu z ČOV (pokud bude potřeba takto navrhnout)
3.8. Souhlas majitelů sousedních pozemků s přesahem požárně nebezpečného prostoru na jejich pozemky ( pokud bude potřeba). Předjednání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu
 
4. Činnosti neobsažené v projektové dokumentaci
 
4.1. Inženýrská činnost související se zajištěním vydání stavebního povolení
4.2. Inženýrská činnost související se zajištěním vyjádření účastníků stavebního řízení, dotčených orgánů státní správy a správců sítí
 
5. Termín zpracování projektové dokumentace
 
Zhotovitel zpracuje a stavebníkovi předá projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. 1 v termínu dohodnutém na základě rozsahu projektové dokumentace.
 
6. Úhrada ceny
 
Úhrada ceny projektové dokumentace je provedena takto:
 • 50% z ceny do 7 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o zpracování projektové dokumentace
 • 50% z ceny do 7 kalendářních dnů po protokolárním předání projektové dokumentace
 
 
Platnost od 1.2.2012
 
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz