Ekologická výstavba
 • Zdravé vnitřní prostředí – klima bez negativních vlivů a škodlivin
 • Přírodní a recyklovatelné materiály – ekol. bilance stav. materiálů od výroby až po recyklaci
 • Optimální stavební konstrukce – kombinace vhodných stavebních materiálů a důsledné řešení stavebních detailů
 • Energetická úspornost – je dána snížením energetických úniků, využitím obnovitelných zdrojů energií, chováním uživatelů
 • Přírodě přijatelná výstavba – vytváření uzavřených cyklů materiálového, energetického, vodního a vzdušného hospodářství v prostředí domu
 • Ekonomicky přijatelná výstavba – zvýšené pořizovací náklady se zhodnotí sníženými provozními náklady
Naše služby
 • Poradenství - v oblasti ekologické výstavby
 • Projekce - komplexní zajištění projekčních prací od zpracování studie až po prováděcí dokumentace
 • Realizace - komplexní výstavba dřevostaveb včetně základových konstrukcí
 • Garance - provedení blow-door testu u každé realizace, záruční lhůta minimálně 36 měsíců

Dřevostavby
 • Energeticky úsporné (50-70 kW/(m².a)) - nízkonákladové - vyšší tepelně izolační parametry za cenu běžné výstavby
 • Nízkoenergetické (15-50 kW/(m².a)) – kvalitní tepelné izolace, pasivní a aktivní využití solární energie, mechanické větrání s rekuperací tepla, nízkoteplotní vytápění
 • Pasivní (5-15 kW/(m².a)) – dokonalá tepelně-izolační obálka budovy, zpětné získávání tepla, pasivní solární zisky
 • Aktivní ( ˂ 0 kW/(m².a)) – veškerá potřeba energií zajištěná z obnovitelných zdrojů, nízký celkový dopad na životní prostředí po celou dobu životnosti


Realizace
 • Stavebnice – komplexní dodávka materiálů, montážního návodu a realizačního dozoru pro hrubou stavbu realizovanou svépomocí včetně provedení blow-door testu
 • Hrubá stavba – realizace hrubé stavby včetně nebo bez spodní stavby a provedením blow-door testu
 • Na klíč – komplexní realizace stavby včetně nebo bez spodní stavby s provedením blow-door testu


temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 


Právě realizujeme

Typ: individuální RD
stavebnice svépomocí
Lokalita: Pěčnov
Obytná plocha: 221 m2
Nízkoenergetický dům
 


Právě realizujeme

Typ: typový RD Pasea P-III
Lokalita: Bašť
Obytná plocha: 124 m2
Energeticky pasivní dům
 


Katalog PASEA

 

Projektová dokumentace - aktivní typové rodinné domy

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci
                                                                                                                                                           
1. Standardní rozsah projektové dokumentace typového domu
 
1.1.  Osazení do terénu a na pozemek dle zásad pro výstavbu aktivních domů – 1x technická prohlídka pozemku před zpracováním PD
1.2.  Přístupové komunikace na pozemku
1.3.  Projektová dokumentace typového RD v systému PDeasy
1.3.1.     Průvodní zpráva
1.3.2.     Souhrnná technická zpráva
1.3.3.     Situace stavby
1.3.4.     Architektonické a stavebně technické řešení
1.3.5.     Stavebně-konstrukční řešení
1.3.6.     Zařízení pro vytápění
1.3.7.     Vytápění
1.3.8.     VZT-řízené větrání
1.3.9.     Zdravotně technické instalace
1.3.10.   Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky včetně bleskosvodu
1.3.11.   Fotovoltaická elektrárna
1.3.12.   Autorský dozor
1.4.  Přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, elektro NN, slaboproudu od hranice pozemku k domu
1.5.  Průkaz energetické náročnosti budovy
1.6.  Požárně bezpečnostní řešení stavby
1.7.  Tisková forma 3 paré, digitální podoba (*.pdf)
1.8.  Skelet navržen pro III.sněhovou oblast pro domy s plochou střechou
 
2. Cena projektové dokumentace typového RD  - 56.000,- Kč (bez DPH)
 
3. Doplňkové části projektové dokumentace
 
3.1. Úprava založení – typový dům je navržen pro únosnost základové spáry 160 kPa
3.2. ČOV se vsakováním nebo vypouštěním do vodního toku, případně návrh ČOV   s odtokem do jímky  - 7.500,- Kč
3.3. Typový přístřešek pro 1 vozidlo s příslušenstvím (skladem)  - 3.500,- Kč
3.4. Typový přístřešek pro 2 vozidla s příslušenstvím (skladem)  - 4.500,- Kč
3.5. Tisk dalších paré projektové dokumentace  - 1.800,- Kč/ks
3.6. Drobné úpravy projektové dokumentace typového RD dle individuální kalkulace
 
4. Spolupůsobení stavebníka
 
4.1. Geodetické zaměření pozemku-výškopis, polohopis, vrstevnice po 0,5 m, se zaměřením stávajících objektů, stromů, inženýrských sítí, příjezdové komunikace. Formát *.dwg nebo *.dxf
4.2. Radonový průzkum pozemku
4.3. Geometrický plán nebo snímek z katastrální mapy nejlépe v digitální podobě ve formátech *.dwg, *.dxf, *.gif, *.jpg, *.pdf
4.4. Územní plán včetně případných regulativů pro zástavbu pozemku
4.5. Stávající poloha inženýrských sítí (poloha hloubka) včetně vyjádření správců sítí s určením míst napojení, nejlépe ve formátu *.dwg, *.dxf,
4.6. Geologický a hydrogeologický průzkum-podmínky založení domu, složení zemin, hloubka podzemní vody, možnost vsakování dešťových vod
4.7. Souhlas správce toku s vypouštěním přepadu z ČOV (pokud bude potřeba takto navrhnout)
4.8. Souhlas majitelů sousedních pozemků s přesahem požárně nebezpečného prostoru na jejich pozemky. Předjednání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu
 
5. Činnosti neobsažené v projektové dokumentaci
 
5.1. Inženýrská činnost související se zajištěním vydání stavebního povolení
5.2. Inženýrská činnost související se zajištěním vyjádření účastníků stavebního řízení, dotčených orgánů státní správy a správců sítí
 
6. Omezení rozsahu změn typové projektové dokumentace
6.1. Změna nosné části rodinného domu-poloha prvků a jejich průřezů
6.2. Vnější výplně otvorů-okna a dveře-umístění a velikost
6.3. Změna způsobu větrání a vytápění
Výše uvedené změny vyžadují kompletní přepracování tepelně technických a požárně bezpečnostních částí projektové dokumentace s jejich dopadem na statické a technické řešení stavby. Zhotovitel projektové dokumentace si proto vyhrazuje právo změny ceny projektové dokumentace.
 
7. Termín zpracování projektové dokumentace
 
Zhotovitel zpracuje a stavebníkovi předá projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. 1 nejpozději do 30 kalendářních dnů po předání všech podkladů dle čl. 4.
 
8. Úhrada ceny
Úhrada ceny projektové dokumentace je provedena takto:
 • 50% z ceny do 7 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o zpracování projektové dokumentace
 • 50% z ceny do 7 kalendářních dnů po protokolárním předání projektové dokumentace
 
Platnost od 5.2.2013
REKLAMA: Ekopanely.cz - přírodní materiál pro dřevostavby
Pasea s.r.o., Adresa: Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany, tel: 602 441 337, email: info@pasea.cz